Safety and security training!

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Safetygruppen arbetar med en rad olika specialister med lång erfarenhet och med det erbjuder vi rådgivning inom följande områden:

Systematiskt sjösäkerhetsarbete (fartyg i nationell sjöfart)

Den 1 juni 2017 trädde ett nytt koncept för sjösäkerhetregleringen av fartyg i nationell fart i kraft. Genom detta koncept ställs höga krav på rederiers egenkontroll, dvs. interna kontroll av att man efterlever tillämplig lagstiftning och tillämpliga krav i övrigt. Samtidigt införs vad som benämns funktionsbaserade regler, vilket i huvudsak innebär att Transportstyrelsen föreskriver vilka grundläggande krav som ska uppfyllas, men inte hur. Det blir istället den enskilde redaren som måste ta fram sjövärdighetsnormer för de egna fartygen och sedan genom egenkontrollen säkerställa att sjösäkerheten är fullgod.

Som en metod för egenkontrollen ska rederierna utföra ett löpande systematiskt sjösäkerhetsarbete och inom ramen för detta upprätthålla viss dokumentation.

De nya reglerna ska tillämpas från den 1 april 2018 för fartyg med passagerar- eller fartcertifikat, och från 1 april 2019 för yrkesfartyg med en längd om minst 5 meter.

Safetygruppen tillhandahåller skräddarsydd rådgivningen vad gäller bl.a. framtagande av mallar, checklistor och dokumentationshjälpmedel för det systematiska sjösäkerhetsarbetet.

Till våren 2019 planeras även ett antal kvällsföredrag i ämnet.

Sjöfartsskydd

Rådgivning:

Safetygruppen erbjuder kvalificerad rådgivning inom sjöfartsskydd, omfattandes bl.a. upprättande och revidering av skyddsplaner och skyddsutredningar. Safetygruppen har ett brett nätverk av och samarbetar regelbundet med flera specialister på området.

Övningar:

Safetygruppen erbjuder även skräddarsydda större övningar i enlighet med ISPS-koden, som genomförs på plats med representanter från fartyg eller hamnanläggning/hamn och berörda myndigheter och kommersiella aktörer.

Ett särskilt koncept består i repetition av gällande regelverk, genomförande av en större övning samt eventuell revidering av skyddsutredning och skyddsplan. Under de senaste decenniet har Safetygruppens konsult Peter Baltzer genomfört ett flertal större övningar enligt detta koncept.

Köp och försäljning av fartyg

Safetygruppen tillhandahåller ett specialanpassat koncept för fartygsköp. Detta är avsett för fartyg i nationell fart från 5 meters längd och upp till en bruttodräktighet upp till 500.

Konceptet består av följande komponenter:

  1. Besiktning med upprättande av besiktningsprotokoll
  2. Upprättande av köpeavtal och köpebrev samt annat dokumentation

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP